• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Zasady korzystania

<<WERSJA DO POBRANIA>>

Wstęp

Wchodząc lub korzystając ze strony internetowej pod adresem www.affidea.pl ("Serwisu"), zarówno jako gość jak i zarejestrowany użytkownik, akceptują i wyrażają Państwo zgodę na oświadczenia oraz warunki ("Zasady") przedstawione poniżej tak, jakby podpisali Państwo umowę z Affidea Sp. z o.o. ("Affidea" lub "my"). Proszę zwrócić uwagę by przeczytali Państwo (zwani dalej jako "Użytkownik") niniejsze Zasady z odpowiednią uwagą.

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z przedstawionymi zasadami, nie powinien korzystać z Serwisu.

Zastrzegamy sobie prawo by, wedle własnego uznania, zmieniać, modyfikować, dodawać lub usuwać fragmenty Zasad w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności. Użytkownik winien od czasu do czasu sprawdzać niniejsze Zasady w poszukiwaniu zmian, ponieważ używając Serwisu po wprowadzeniu zmian do niniejszych Zasad Użytkownik automatycznie wyraża zgodę i akceptuje rzeczone zmiany, niezależnie od tego, czy wcześniej się z nimi zapoznał.

Niniejsze Zasady mogą zostać uzupełnione dodatkowymi warunkami dotyczącymi konkretnych treści lub działań. Użytkownik deklaruje, że rozumie dodatkowe warunki oraz wyraża zgodę, by niniejszym dodatkowe warunki stały się częścią niniejszych Zasad.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wykonanie wszelkich ustaleń koniecznych do uzyskania możliwości dostępu do Serwisu. Odpowiada również za zapewnienie, by wszystkie osoby korzystające z jego łącza internetowego i wchodzące na Stronę zdawały sobie sprawę z niniejszych Zasad i stosowały się do nich.

Dostęp dla Zarejestrowanych Użytkowników.

Dostęp do niektórych części Serwisu lub, czasami, do całego Serwisu, może być możliwy wyłącznie dla użytkowników zarejestrowanych. Dalsze warunki dotyczyć będą użytkowników zarejestrowanych, a Użytkownik będzie poproszony o ich zaakceptowanie na odpowiednich stronach.

Dopuszczalne Korzystanie z Serwisu

Niemożliwym jest sporządzenie wyczerpującej listy dokładnie prezentującej, jakie są dopuszczalne i niedopuszczalne sposoby korzystania z niniejszego Serwisu. Ogólnie rzecz biorąc, Affidea nie będzie tolerowała metod korzystania z Serwisu, które mogłyby przynieść szkodę naszej reputacji tudzież dostępności lub integralności Serwisu, lub które mogłyby sprowadzić na nas konsekwencje prawne, podatkowe, publicznoprawne lub jakiekolwiek inne. Wymagamy więc od Użytkownika by należycie traktował nasz Serwis i nie używał go w nielegalnych celach, takich jak naruszanie lub złamanie praw stron trzecich lub działania przez które moglibyśmy ponieść szkody. Wymagamy również, by Użytkownik spełniał wymagania stawiane przez wszelkie powiadomienia, wytyczne oraz warunki narzucane przez strony trzecie, do których stron internetowych, produktów lub usług można uzyskać dostęp za pomocą niniejszego Serwisu.

Zastrzegamy sobie prawo do ogólnego zawieszenia dostępu do Serwisu lub do zablokowania dostępu Użytkownika do niektórych jego części i/lub zawieszenia lub odebrania praw Użytkownika do użytkowania Serwisu lub którejkolwiek jego części, jeżeli zajdzie podejrzenie, że jest wykorzystywany w sposób niewłaściwy. Następnie zgłoszenie o niewłaściwym korzystaniu z Serwisu trafi do odpowiednich organów lub odpowiedniej instytucji, a także do naszych doradców prawnych.

Zastrzegamy sobie również prawo do ujawnienia wszelkich posiadanych dowodów bezpośrednio lub pośrednio związanych z niewłaściwym wykorzystaniem Serwisu.

Jeżeli którekolwiek z materiałów znajdujących się w Serwisie, lub wykorzystanie Serwisu przez użytkownika są sprzeczne z prawami obowiązujących w miejscu położenia Użytkownika, Strona nie jest przeznaczona do użytkowania przez tego Użytkownika i wymagamy, by nie korzystał z niej. Użytkownik odpowiada za przestrzeganie praw obowiązujących w jego miejscu położenia.

Własność Intelektualna

Wszelkie materiały opublikowane lub dostępne za pomocą Serwisu, między innymi tekst, zdjęcia, ilustracje, grafiki, loga, ikony przycisków, pliki dźwiękowe, pliki wideo, oprogramowanie oraz inna zawartość, a także ich kompilacja, zbiór, ułożenie oraz montaż (łącznie z wyglądem oraz sposobem użytkowania Serwisu) są chronione przez polskie oraz międzynarodowe prawa autorskie, i są posiadane, zarządzane lub licencjonowane przez Affidea lub przez oryginalnych twórców tego typu materiałów i uprawnionych licencjobiorców. Wszelkie tego typu prawa są zastrzeżone.

Tego typu materiały mogę być wykorzystywane jedynie poprzez wyświetlanie ich w trakcie normalnego korzystania z Serwisu lub jako podstawa do zakupu produktów i/lub usług oferowanych w Serwisie. Wszelkie inne wykorzystanie rzeczonych materiałów, jak kopiowanie, reprodukcja, modyfikacja, sprzedaż, dystrybucja, wydobycie, powtórne wykorzystywanie, przesyłanie, powtórna publikacja, ściąganie, wyświetlanie, wystawianie na widok publiczny, wykonywanie oraz inne formy eksploatacji w dowolnej formie i w dowolnym medium bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zakazane.

Wszystkie znaki handlowe znajdujące się w Serwisie nie mogą być używane bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody.

Wszelkie materiały zawarte i opublikowane w Serwisie przez Affidea znajdują się tam do niekomercyjnego wykorzystania przez Użytkownika. Zgodnie z niniejszymi Zasadami przyznajemy Użytkownikowi niewyłączne, nieprzekazywalne, ograniczone prawo do dostępu i użytkowania Serwisu oraz materiałów tam zawartych, jednakże żadne prawa, tytuły i udziały do takich materiałów nie zostaną nadane lub scedowane na Użytkownika wskutek jego dozwolonego korzystania z rzeczonych materiałów.

Użytkownik ma prawo do własnych celów ściągnąć fragmenty dowolnej strony lub stron wchodzących w skład Serwisu oraz zwrócić uwagę innych osób na materiały zamieszczone w Serwisie. Użytkownik nie ma prawa w jakikolwiek sposób modyfikować papierowych ani cyfrowych kopii materiałów wydrukowanych lub ściągniętych z Serwisu, a także używać ilustracji, fotografii, filmów wideo lub fragmentów audio, a także dowolnych grafik dołączonych do tekstu. Pozycja nasza oraz znanych uczestników,jako autorów materiałów dostępnych w Serwisie musi zostać potwierdzona. Użytkownik musi na nasze życzenie dokonać zwrotu lub zniszczenia wszelkich wykonanych kopii materiałów. Jeżeli użytkownik wydrukuje, skopiuje lub ściągnie dowolny fragment Serwisu łapiąc przy tym niniejsze zasady korzystania, prawo do używania Serwisu wygaśnie ze skutkiem natychmiastowym.

Żadne z materiałów dostępnych w Serwisie nie mogą być wykorzystywane przez Użytkownika w celach komercyjnych bez uzyskania stosownego pozwolenia od Affidea lub naszych licencjodawców.

Wyłączenie Odpowiedzialności z Tytułu Gwarancji

Affidea podejmuje działania by zapewnić, że wszystkie informacje znajdujące się w Serwisie, między innymi informacje o naszych usługach są poprawne oraz kompletne w momencie ostatnie aktualizacji danej strony; nie gwarantujemy jednak w żaden sposób, że informacje te są poprawne i kompletne.

Chociaż podejmujemy kroki by zapewnić dostępność Serwisu dla wszystkich dozwolonych użytkowników, nie gwarantujemy,że będzie dostępny bez żadnych przerw, i że Serwis lub serwer na którym się on znajduje nie ulegną atakowi.

Zarówno Affidea jak i nasze spółki stowarzyszone, a także nasi lub ich licencjodawcy, licencjobiorcy, dostawcy usług oraz produktów nie gwarantują ani nie deklarują, że niniejszy Serwis lub którakolwiek z jego funkcji działają bezbłędnie i bez żadnych przerw, że wady zostaną naprawione, ani że Serwis lub serwery na których się on znajduje są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

Affidea nie daje żadnej gwarancji i nie składa żadnych deklaracji odnośnie wykorzystania materiałów zawartych w Serwisie lub na stronach internetowych osób trzecich dostępnych przez nasz Serwis w kwestii ich są prawdziwości, poprawności, aktualności, wiarygodności i innych cech, a za wszelkie szkody (łącznie z uszkodzeniem systemu komputerowego oraz utratą danych) wynikające z użytkowania takiego produktu, oferty, zawartości czy materiałów (łącznie z, między innymi, ściąganiem) odpowiadać będzie wyłącznie Użytkownik.

Ponadto, proszę zwrócić uwagę,że żadne porady oraz informacje uzyskane przez Użytkownika od naszych pracowników lub za pomocą Serwisu nie stanowią dodatkowej gwarancji w stosunku do tej, którą opisano w niniejszych Zasadach.

Wyłączenie odpowiedzialności ma miejsce w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie.

Ograniczenie Odpowiedzialności

Użytkownik wyraźnie deklaruje, że rozumie oraz wyraża zgodę, że (w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo) Affidea nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie uboczne, wynikowe, specjalne, domniemane, przykładowe lub jakiekolwiek inne szkody, przykładowo utratę zysków lub umów, dochodu lub przychodu, renomy, przewidywanych oszczędności, danych, oraz inne szkody niematerialne (nawet jeżeli poinformowano nas o możliwości zaistnienia tego typu strat) wynikających z lub będących następstwem:

użytkowania lub niemożności użytkowania Serwisu lub zarejestrowania się na Wizytę;

wykorzystania zawartości lub innych materiałów dostępnych w Serwisie lub na innych stronach internetowych do których linki można znaleźć w serwisie;

wykorzystania zawartości lub innych materiałów dostępnych w Serwisie lub na innych stronach internetowych do których linki można znaleźć w serwisie; nieuprawnionego dostępu lub zmian w wiadomościach lub danych Użytkownika; deklaracji lub działań osób trzecich w niniejszym Serwisie; lub jakichkolwiek innych kwestii związanych z niniejszym Serwisem.

W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność Affidea w stosunku do Użytkownika z tytułu szkód, strat lub podstaw powództwa (niezależnie od tego, czy odpowiedzialność ma charakter kontraktowy czy deliktowy - wliczając w to między innymi zaniedbania) nie może przekroczyć kwoty zapłaconej przez Użytkownika w związku z wejściem do Serwisu lub korzystaniu z usług tam zawartych.

W przypadku niezadowolenia dowolnym elementem Serwisu, lub którąkolwiek z poniższych Zasad, Użytkownik może jedynie całkowicie zaprzestać używania niniejszego Serwisu.

Niniejsze Zasady nie mają wpływu na odpowiedzialność Affidea w kwestiach, gdzie obowiązujące prawo określa, że odpowiedzialność nie może ulec wyłączeniu ani ograniczeniu.

Rzetelność Informacji

Staramy się, aby informacje publikowane w Serwisie były poprawne i zgodne z obecną wiedzą i praktykami, jednakże nauki oraz praktyki medyczne wciąż ewoluują i w niektórych przypadkach mogą być potrzebne informacje niedostępne na naszym Serwisie. W związku z tym Serwis funkcjonuje wyłącznie w celach poglądowych i nie jest on w stanie zastąpić konsultacji z odpowiednio wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

Przede wszystkim nie możemy zagwarantować, że informacje podane w niniejszym Serwisie spełniają wymagania zdrowotne i medyczne użytkownika. Ponieważ poprawność informacji znajdujących się w Serwisie nie podlega gwarancji i może ulec zmianie, Affidea nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody lub wydatki poniesione z powodu opublikowanych informacji.

W związku z powyższym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikające z zawierzenia informacjom przez osoby odwiedzające nasz Serwis oraz osoby, które mogły zostać poinformowane o jego zawartości.

Część Serwisu może zawierać reklamy oraz sponsoring. Reklamodawcy oraz sponsorzy odpowiadają za to, by materiały przesyłane do zamieszczenia w Serwisie był zgodne z krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Affidea nie będzie odpowiedzialne za błędy lub nieścisłości w materiałach reklamowych.

Korzystanie z Serwisu

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie korzystał z Serwisu lub nie spowoduje tudzież nie dopuści do korzystania z Serwisu w celu:

uzyskania bezprawnego dostępu do Serwisu, do serwera na którym Serwis się znajduje, komputera lub bazy danych połączonej z Serwisem;

stworzenia zagrożenia lub szkód odnośnie działania, jakości lub integralności Serwisu, lub działania, jakości lub integralności sieci telekomunikacyjnej;

zbierania w jakikolwiek sposób informacji o innych osobach, takich jak adresy e-mail, bez uzyskania ich zgody lub w celach handlowych takich jak marketing bezpośredni, ankiety, konkursy lub piramidy finansowe, tudzież wykorzystywanie Serwisu do brania udziału lub angażowania innych w wysyłanie wiadomości-łańcuszków, niepotrzebnych wiadomości, spamu, wiadomości niechcianych lub zduplikowanych, reklam lub materiałów promocyjnych;

rozprowadzania, ściągania, przesyłania lub przekazywania materiałów mogących zawierać wirusy, konie trojańskie, robaki lub inne szkodliwe oprogramowanie;

atakowania Serwisu za pomocą ataków DoS, lub działania wbrew regulaminowi dostarczyciela usług internetowych, których korzysta Użytkownik

Hiperłącza

Serwis zawiera hiperłącza prowadzące do stron internetowych osób trzecich. Linki te znajdują się tam wyłącznie dla wygody Użytkownika i nie są wyrazem naszego poparcia w stosunku do zawartości stron osób trzecich. Nie odpowiadamy za treści zawarte na stronach osób trzecich, do których prowadzą hiperłącza, nieskładamy żadnych deklaracji dotyczących zawartości lub poprawności materiałów znajdujących się tam. Decydując się na wejście na strony osób trzecich za pomocą dostępnych hiperłączy, Użytkownik robi to na własną odpowiedzialność i zgodnie z warunkami stawianymi przez strony osób trzecich.

Affidea zazwyczaj jest otwarty w kwestii umieszczania hiperłączy prowadzących do Serwisu, pod warunkiem, że hiperłącza te prowadzą do strony głównej Serwisu (a nie do bezpośrednich działów) oraz pod warunkiem uprzedniego uzyskania naszej zgody. Niezależnie od tego zastrzegamy sobie jednak prawo do odmówienia publikacji takich hiperłączy bez podania przyczyny.

Aby opublikować hiperłącze prowadzące w inne miejsca Serwisu niż strona główna, należy najpierw uzyskać naszą pisemną zgodę. Wszelkie hiperłącza prowadzące do Serwisu z innych stron muszą być widoczne w taki sposób, by sposób wyświetlania Serwisu nie wpływał negatywnie na doznania sprzedającego, przykładowo przez błędne zastosowanie ramek lub inne techniki.

Prywatność

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności i bezpieczeństwa użytkowników. Wszystkie dane osobowe gromadzone od Użytkownika zostaną przetworzone zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Prosimy by Użytkownik zapoznał się z Polityką Prywatności, która zostaje włączona do niniejszych Zasad poprzez niniejsze odniesienie.

Wchodząc do Serwisu Użytkownik akceptuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu mogą nie być wolne od działań osób trzecich. W związku z tym Affidea nie może zagwarantować Użytkownikowi prywatności ani poufności danych Użytkownika przesyłanych za pomocą Internetu. Użytkownikponosi odpowiedzialność za swoją korespondencję dokonywaną za pomocą niniejszego Serwisu, również w kwestii jej zgodności z prawem, prawdziwości oraz poprawności.

Warunki Dodatkowe

Niniejsze Zasady (łącznie z Polityką Prywatności, oraz Umową o Rejestracji Internetowej dla użytkowników rejestrujących się na wizytę w celu wykonania Usług Diagnostycznych) stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a Affidea w kwestii dostępu oraz korzystania z Serwisu, a także ze stron osób trzecich dostępnych z poziomu Serwisu.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Zasad jest niezgodne z prawem, nieważne lub z dowolnego powodu niemożliwe do wykonania, powinno ono zostać uznane za rozdzielne od niniejszych Zasad, co nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Jeżeli Affidea nie będzie w stanie wyegzekwować któregoś z praw lub roszczeń przysługujących z tytułu niniejszych Zasad lub przepisów prawa lub wykona je z opóźnieniem, nie będzie to stanowiło zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Prawo Właściwe

Serwis został stworzony i jest zarządzany przez Affidea na terytorium Polski. Niniejsze Zasady będą interpretowane i egzekwowane zgodnie z polskim prawem.

Użytkownik niniejszym bezwarunkowo i nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji polskich sądów. Osoby korzystające ze Strony z innych miejsc robią to z własnej inicjatywy i mają obowiązek przestrzegać lokalnych przepisów w tym zakresie.

 

Strefa pacjenta