• facebook
 • linkedin
 • twitter
 • youtube

Regulamin korzystania z serwisu i usług

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU I USŁUG

 

Przed skorzystaniem z niniejszego Serwisu i dostępnych w nim Usług, uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących postanowień Regulaminu, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 526 11 00/01 lub pod adresem email: polska@affidea.com.

 

 • 1. Postanowienia wstępne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Affidea usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie w formie elektronicznej. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron internetowych Serwisu.

 

 • 2. Definicje

 

 1. W Regulaminie, pisane z wielkiej litery pojęcia, będą miały następujące znaczenie:
 2. Affidea – oznacza spółki z grupy Affidea, tj.: 1) Affidea Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000269881, posiadającą numer NIP: 1070006830, numer REGON: 140830813, o kapitale zakładowym w wysokości 9.508.500,00 zł oraz 2) Affidea Onkoterapia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000289698, posiadającą numer NIP: 1070008817, numer REGON: 141150948, o kapitale zakładowym w wysokości 4.216.000,00 zł; adres email: polska@affidea.com.
 3. Centrum Medyczne Affidea – oznacza placówkę prowadzoną przez Affidea na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykaz aktualnych placówek Affidea jest dostępny w Serwisie.
 4. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin korzystania z Serwisu i dostępnych w nim Usług.
 6. Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Affidea pod adresem internetowym: affidea.pl.
 7. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Affidea przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 8. Umówienie badania – oznacza nieodpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Affidea na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, umożliwiającą Użytkownikowi rejestrację na określone badanie w wybranym Centrum Medycznym Affidea, w wybranym przez niego terminie, spośród terminów dostępnych w Serwisie.
 9. Odbiór wyników - oznacza nieodpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Affidea na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, umożliwiającą Użytkownikowi pobranie wyników swojego badania w postaci elektronicznej.
 10. Zgoda na badanie - oznacza nieodpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Affidea na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, umożliwiającą Użytkownikowi wyrażenie drogą elektroniczną, za pośrednictwem dostępnego w Serwisie formularza elektronicznego, zgody na wykonanie badania umówionego przez Użytkownika w Centrum Medycznym Affidea.
 11. Usługi – oznaczają usługi świadczone przez Affidea drogą elektroniczną nieodpłatnie w Serwisie, tj. następujące usług: Umówienie badania, Odbiór wyników, Zgoda na badanie.
 12. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, korzystającą z funkcjonalności Serwisu lub Usług dostępnych w Serwisie.
 • 3. Postanowienia ogólne

 

 1. Affidea umożliwia Użytkownikom korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Usług może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z którejkolwiek z Usług dostępnych w Serwisie jest akceptacja przez niego niniejszego Regulaminu, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w tym zakresie w chwili wypełniania formularza elektronicznego dotyczącego danej Usługi.
 4. Affidea może kontaktować się z Użytkownikami, którzy korzystają z Usług dostępnych w Serwisie, w celach związanych z realizacją tych Usług. Kontakt realizowany będzie za pośrednictwem telefonu lub drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Użytkowników w procesie wypełniania formularza elektronicznego związanego z daną Usługą.

 

 • 4. Rodzaj i zakres Usług

 

 1. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do świadczenia drogą elektroniczną przez Affidea na rzecz Użytkowników Usług dostępnych w Serwisie, tj.:
 2. Umówienie badania,
 3. Odbiór wyników,
 4. Zgoda na badanie.
 5. Wybór Usługi dokonywany jest przez Użytkownika w Serwisie, w zakładce Strefa Pacjenta.
 6. Usługa Umówienie badania polega na umożliwieniu Użytkownikowi dokonania za pośrednictwem Serwisu rejestracji na określone przez Użytkownika badanie, które zrealizowane zostanie w wybranym przez Użytkownika Centrum Medycznym Affidea, w wybranym przez niego terminie, przy czym wybrany termin przez Użytkownika na tym etapie nie jest gwarantowany i może ulec zmianie. Użytkownik może wybrać termin wyłącznie spośród dat i godzin, które Affidea udostępniła za pośrednictwem Serwisu. W celu skorzystania z powyższej Usługi, Użytkownik powinien wypełnić dostępny w Serwisie formularz elektroniczny, postępując zgodnie z instrukcją jego wypełniania. Wypełniając formularz Użytkownik określa typ badania, część ciała, której ma dotyczyć badanie, region, w którym badanie ma zostać wykonane, określić płatnika: NFZ albo badanie prywatne (w tym badania ubezpieczycieli), Centrum Medyczne Affidea oraz termin badania, a ponadto podaje dotyczące go dane osobowe, niezbędne do Umówienia badania. W celu realizacji Usługi, tj. Umówienia badania, Użytkownik powinien wprowadzić do formularza jednorazowy kod autoryzacji, który jest automatycznie wysyłany na numer telefonu komórkowego podany przez Użytkownika w toku wypełniania formularza oraz nacisnąć przycisk „Potwierdź”, który jest jednoznaczny z potwierdzeniem rejestracji na wybrane przez Użytkownika badanie. Po naciśnięciu przycisku „Potwierdź” zostaje wyświetlona informacja, iż została dokonana wstępna rejestracja, która zostanie potwierdzona poprzez kontakt telefoniczny z Użytkownikiem. Potwierdzenie rezerwacji badania: pierwsza próba kontaktu nastąpi do 2 godzin roboczych po dokonanej rezerwacji badania, kolejna próba do 3 godzin roboczych po dokonanej rezerwacji badania, trzecia próba do 4 godzin roboczych po dokonanej rezerwacji badania. Jeśli ostatnia próba podjęcia kontaktu telefonicznego jest nieskuteczna do Pacjenta jest wysłana wiadomość email. Czwarta próba kontaktu z Użytkownikiem nastąpi do godziny 9:00 rano, następnego dnia roboczego po rezerwacji badania. Jeśli jest nieskuteczna wysyłana jest kolejna wiadomość email. W przypadku braku kontaktu z Użytkownikiem po podjęciu w/w prób rezerwacja jest anulowana. Badanie zarezerwowane po godzinach działania Call Center Affidea (pon.-pt. 7:00-20:00, sobota 8:00-16:00), pierwsza próba kontaktu nastąpi w następnym dniu roboczym, nie później niż o godzinie 9:00. Jeśli pierwsza próba kontaktu nastąpiła w dniu bieżącym, a kolejna mogłaby się odbyć poza godzinami działania Call Center Affidea, kolejna próba podjęcia kontaktu z Użytkownikiem nastąpi w następnym dniu roboczym nie później, niż o godz. 9:00 rano. Rozmowa z Użytkownikiem jest nagrywana. Po weryfikacji danych Użytkownika wprowadzonych w formularzu zostaje ustalony termin i zatwierdzona wizyta badania. . Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną. Korzystając z Usługi Umówienie badania Użytkownik ma możliwość każdorazowo wybrać opcję wysłania przez Affidea do Użytkownika, na numer telefonu komórkowego podanego przez Użytkownika podczas rejestracji, przypomnienia o zarezerwowanym terminie wykonania Usługi.
 7. Usługa Odbioru wyników polega na umożliwieniu Użytkownikowi dokonania za pośrednictwem Serwisu, pobrania wyników (w wersji elektronicznej) ze zrealizowanego przez Użytkownika badania w Centrum Medycznym Affidea. W celu skorzystania z powyższej Usługi, Użytkownik powinien wypełnić dostępny w Serwisie formularz elektroniczny, postępując zgodnie z instrukcją jego wypełniania. Wypełniając formularz Użytkownik podaje dane wskazane w formularzu oraz jednorazowy kod autoryzacyjny, który jest automatycznie wysyłany na numer telefonu komórkowego podany przez Użytkownika w toku wypełniania formularza. Następnie Affidea potwierdza Użytkownikowi możliwość Odbioru wyników, wysyłając wiadomość SMS na wskazany w formularzu numer telefonu.. Z chwilą otrzymania potwierdzenia SMS, Użytkownik ma możliwość odebrania wyników z „Strefie Pacjenta” na stronie www.affidea.pl. Autoryzacja Użytkownika następuje poprzez podanie danych wpisanych w formularzu przy rejestracji. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną. Pobraniu podlegają dokumenty zawierające treść oryginalnej dokumentacji medycznej, z tym zastrzeżeniem, że nie stanowią one dokumentacji medycznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.  Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.). W celu odbioru oryginału wyniku badania konieczne jest zgłoszenie się do Centrum Medycznego Affidea, w którym badanie to zostało wykonane.
 8. Usługa Zgoda na badanie polega na umożliwieniu Użytkownikowi wyrażenia za pośrednictwem Serwisu, tj. drogą elektroniczną, zgody na badanie, umówione przez Użytkownika w Centrum Medycznym Affidea. W celu skorzystania z powyższej Usługi, Użytkownik powinien wypełnić dostępny w Serwisie formularz elektroniczny, postępując zgodnie z instrukcją jego wypełniania. Wypełniając formularz Użytkownik podaje wskazane w formularzu dane oraz jednorazowy kod autoryzacyjny, który jest automatycznie wysyłany na numer telefonu podany przez Użytkownika w toku wypełniania formularza. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną.
 9. Użytkownik może zrezygnować z Usług w sposób określony w § 9 niniejszego Regulaminu.
 10. Affidea zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych Usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 

 • 5. Warunki świadczenia Usług

 

 1. Wszystkie Usługi świadczone w Serwisie są nieodpłatne.
 2. Affidea świadczy Usługi przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu.
 3. Affidea uprawniona jest do wprowadzenia planowanej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu lub Usług, w wymiarze nie dłuższym niż 24 godziny, dokonywanej w czasie najmniejszego obciążenia, związanej z obsługą i konserwacją Serwisu. Affidea z wyprzedzeniem powiadomi Użytkowników o planowanej przerwie technicznej, poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie.
 4. Affidea dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Serwis został zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 5. Affidea stosuje mechanizm plików cookies. Informacje dotyczące stosowanych w Serwisie plików cookies zawarte są w Polityce cookies opublikowanej w Serwisie.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu lub Usług świadczonych przez Affidea, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Affidea.
 7. Affidea oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 8. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcjonalności Serwisu do prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Affidea.

 

 • 6. Odpowiedzialność Affidea

 

 1. Affidea zobowiązuje się świadczyć Usługi z należytą starannością, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Affidea ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 • 7. Obowiązki Użytkownika

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu.
 2. Wypełniając formularze elektroniczne, umożliwiające skorzystanie z Usług, Użytkownik zobowiązany jest podawać prawdziwe i kompletne dane, które go dotyczą.
 3. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z wybranych przez siebie Usług oraz z Serwisu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, a ponadto w sposób, który nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub praw osób trzecich.
 4. Zakazane jest wykorzystywanie Usług lub Serwisu do działalności sprzecznej z prawem lub dobrymi obyczajami.
 5. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim kodów autoryzacyjnych otrzymanych od Affidea w celu skorzystania przez Użytkownika z wybranych Usług. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż kody te znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Affidea.
 6. Affidea jest uprawniona do zablokowania dostępu do Usług, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Affidea lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Usług. Affidea zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Usług drogą elektroniczną lub telefoniczną, kontaktując się z Użytkownikiem za pośrednictwem danych podanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

 

 • 8. Reklamacje

 

 1. Użytkownik może zgłosić do Affidea reklamację w związku z korzystaniem z Usług świadczonych przez Affidea za pośrednictwem niniejszego Serwisu. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na następujący adres elektroniczny Affidea: affidea@affidea.com lub listownie na adres Affidea: Affidea Sp. z o.o., ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien wskazać swoje imię i nazwisko oraz podać opis zaistniałego problemu.
 3. Affidea niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatrzy zgłoszoną reklamację i udzieli odpowiedzi wysyłając ją tą samą drogą, którą reklamacja została nadesłana.

 

 • 9. Odstąpienie od umowy

 

 1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, składając Affidea oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Affidea w Serwisie: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie Usług, jeżeli Affidea wykonała w pełni Usługę za wyraźną zgoda Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Affidea utraci prawo do odstąpienia od umowy.

 

 • 10. Rozwiązanie umowy
 1. Zarówno Użytkownik, jak i Affidea mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Affidea z oświadczeniem woli Użytkownika.
 3. Affidea wypowiada umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji na badanie, a jeżeli adres ten nie został podany, listownie na adres zamieszkania podany przez Użytkownika podczas rejestracji na badanie.

 

 • 11. Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), podanych w związku z korzystaniem z Usług, jest Affidea. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia Usług, rozpatrywania reklamacji, a także w celach archiwizacyjnych.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów wskazanych w ust. 1 powyżej.
 3. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i nie są udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim, chyba że żądanie udostępnienia danych pochodzi od uprawnionego organu państwowego lub na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Affidea może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom, przy pomocy których świadczy Usługi w Serwisie.
 2. Affidea może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wyłącznie po uzyskaniu wyraźnych zgód Użytkownika w powyższym zakresie. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub na przesyłanie informacji handlowej może być w każdym czasie przez Użytkownika cofnięta.
 3. Dodatkowe informacje dotyczące zasad prywatności stosowanych przez Affidea zawiera Polityka prywatności opublikowana w Serwisie.

 

 • 12. Postanowienia końcowe

 

 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 2. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zgłoszenie się do organizacji konsumenckich (Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Miejski lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta) lub skorzystanie z mediacji (Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych).
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Affidea zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną.
 5. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez umieszczenie przez Affidea na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu przez okres co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych.
 6. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2018 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniższą treść przygotujemy na osobnym arkuszu

 

Formularz odstąpienia od umowy:

 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy:

Adresat:

Affidea Sp. z o.o., ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, Affidea Onkoterapia Sp. z o.o., ul. Plac Europejski2, 00-844 Warszawa, adres email: affidea@affidea.com

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:

 

Strefa pacjenta