• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Regulamin on-line

 

WSTĘP

Witamy na stronie umowy rejestracji internetowej affidea. Warunki przedstawione w niniejszej umowie rejestracji internetowej, wraz z informacjami pojawiającymi się w formularzu wizyty ("Formularz Wizyty") oraz Zasadami Korzystania Serwisu niniejszym zostają wcielone do niniejszej umowy (i są zwane razem "Warunkami"), tworząc wiążącą umowę prawną pomiędzy Użytkownikiem a affidea Polska ("affidea" lub "my").

Oprócz wyżej wymienionych warunków Użytkownik akceptuje również, że rejestrując wizytę w celu wykonania usługi ("Wizytę"), podlega on również wszelkim wytycznym dotyczącym danej Usługi, które mogą być od czasu do czasu publikowane w niniejszym Serwisie lub przesyłane Użytkownikowi przez affidea listownie lub pocztą elektroniczną.

Proszę uważnie zapoznać się z Warunkami podanymi poniżej przed rejestracją Wizyty. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących któregokolwiek z Warunków, prosimy o kontakt na numer telefonu:22 526 11 00/01, faks: 22 526 11 99 lub email:affidea@affidea.com .

Proszę zwrócić uwagę, że rejestrując Wizytę za pomocą niniejszego Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na zostanie objętym przez Warunki wyszczególnione w niniejszej umowie, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych, wliczając w to dane osobowe, tak jak opisano w niniejszych Warunkach oraz naszej Polityce Prywatności.

Ponadto, Użytkownik daje nam gwarancję, że wszystkie podane przez niego dane są poprawne, kompletne oraz aktualne.

Niniejsze Warunki mogą od czasu do czasu ulegać aktualizacji; Użytkownik winien zatem regularnie sprawdzać niniejszą stronę i i zwracać uwagę na wszelkie zmiany, którym mogły ulec niniejsze Warunki. Zmiany, którym uległy Warunki obowiązywać będą wszystkie Wizyty ustalone po publikacji poprawionej wersji Warunków.

OPIS USŁUGI

Affidea umożliwia Użytkownikowi zarejestrowanie się na Wizytę w celu wykonania Usługi za pomocą niniejszego Serwisu. Affidea nie gwarantuje jednak, że rejestracja Wizyty poprzez niniejszy Serwis doprowadzi do wykonania dla Użytkownika Usługi przez affidea.

UMOWA POMIĘDZY STRONAMI

Wiążąca umowa pomiędzy Użytkownikiem a nami, zgodnie z poniższymi Warunkami, zostanie zawarta, gdy Formularz Użytkownik wypełni oraz prześle Formularz Wizyty, natomiast affidea przetworzy i zaakceptuje wniosek oraz otrzyma płatność za Wizytę w celu wykonania Usługi. Jeżeli wniosek o Wizytę zostanie przyjęty, affidea potwierdzi przyjęcie wniosku o wizytę pocztą elektroniczną.

DEKLARACJE UŻYTKOWNIKA

Użytkownik akceptuje, że niniejszy Serwis ma na celu jedynie pomóc w rejestracji lub w odwołaniu Wizyty, a także potwierdza oraz akceptuje, że:

ukończył 18 lat i posiada stosowne umocowanie prawne do zawarcia niniejszych Warunków;

dokona rejestracji Wizyty zgodnie ze wszystkimi wymogami przedstawionymi w niniejszych Warunkach, wytycznych od czasu do czasu publikowanymi w naszym Serwisie lub przesyłanymi listownie lub pocztą elektroniczną;

niespełnienie wymogów przedstawionych w niniejszych Warunkach oraz w wytycznych publikowanych od czasu do czasu w naszym Serwisie będzie stanowić naruszenie niniejszych Warunków i, zgodnie z obowiązującym prawem, nada affidea prawo do rozwiązania niniejszej Umowy, i w konsekwencji anulowanie Wizyty Użytkownika;

będzie używał Serwisu wyłącznie w celu rejestracji autentycznych Wizyt; oraz

Affidea może skontaktować się z Użytkownikiem na numer telefonu podanym w Formularzu Wizyty w celu potwierdzenie wizyty, na co Użytkownik wyraża zgodę.

REJESTRACJA WIZYTY

Po zarejestrowaniu danych Użytkownika przez Internet przez affidea i zarejestrowaniu Wizyty w celu wykonania Usługi za pomocą niniejszego Serwisu, Użytkownik otrzyma e-mail z potwierdzeniem Wizyty. Potwierdzenie nie oznacza przyjęcia wniosku o przydzielenie Wizyty; to wniosek o Wizytę złożony przez Użytkownika może być rozumiany jako oferta wykupienia Wizyty.

Jeżeli Użytkownik decyduje się na zarejestrowanie się na Wizytę za pomocą niniejszego Serwisu, wymagane jest od niego podanie pewnych informacji (na stronie Szczegóły Wizyty lub w inny sposób). Nasza Polityka Prywatności przedstawia w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe przesyłane przez Użytkowników. Podanie tych informacji jest jednocześnie deklaracja i gwarancją, że są one poprawne, kompletne oraz aktualne. Dokonując rejestracji Wizyty Użytkownik wyraża zgodę na zapłatę wszelkich opłat w wysokości obowiązującej w momencie złożenie wniosku o Wizytę.

Affidea zastrzega sobie prawo do odrzucenia jakiegokolwiek wniosku o Wizytę z dowolnego powodu. Wizyty mogą zostać przesunięte w czasie lub odwołane, także gdy affidea nie otrzymał prawidłowych informacji i/lub nie jest w stanie skontaktować się z osobą, która zarejestrowała się na Wizytę i/lub głównym właścicielem karty dla danej Wizyty.

PRZETWARZANIE PŁATNOŚCI

Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dokładamy wszelkich starań by w sposób poprawny prezentować cennik, opisy oraz informacje dotyczące produktów oraz usług a także ilustracje oraz dostępność na moment przesłania informacji do wyświetlenia ich w Serwisie.  Zastrzegamy sobie jednak prawo do dokonywania poprawek w informacjach opublikowanych w Serwisie, takich jak ceny oraz promocje.

ODWOŁANIE WIZYTY

W przypadku zmiany zdania i chęci odwołania Wizyty należy zrobić to z wyprzedzeniem przed przyjściem na Wizytę, tj. w przeciągu 7 dni od otrzymania od nas potwierdzenia pocztą elektroniczną należy wysłać pisemne powiadomienie na adres e-mail affidea@affidea.pl lub powiadomić nas telefonicznie na numer 22 44 11 111 zgodnie z przepisami dotyczącymi sprzedaży na odległość.

ZAŻALENIA

Aby przekazać nam swoją opinię dotyczącą korzystania z programu Opieki Zdrowotnej affidea lub złożyć zażalenie proszę skontaktować się z nami pod numer telefonu 22 44 11 111. Jeżeli rozmowa telefoniczna nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, proszę napisać na e-mail opinia@affidea.com, precyzując że wiadomość dotyczy wniesienia skargi.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

Niniejszy Serwis oraz usługi świadczone za jego pomocą stanowią narzędzie ułatwiające komunikację pomiędzy affidea a Użytkownikami pragnącymi zarejestrować się na Wizytę w celu wykonania Usługi.

Niniejszy Serwis jest oferowany przez affidea w widocznej postaci, bez żadnej gwarancji. W najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie affidea wyłącza więc odpowiedzialność z tyłu wszelkich gwarancji oraz warunków, zarówno wyrażonych wprost jak i domniemanych.

Chociaż podjęto wszelkich starań, by wszystkie informacje prezentowane w niniejszym Serwisie były prawdziwe oraz  poprawne, affidea nie ponosi odpowiedzialności za błędy w nich zawarte. Użytkownik niniejszym akceptuje, że opieranie się na materiałach zamieszczonych w niniejszym Serwisie odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność Użytkownika.

Zarówno affidea jak i nasze spółki stowarzyszone, a także nasi lub ich licencjodawcy, licencjobiorcy, dostawcy usług oraz produktów nie gwarantują ani nie deklarują, że niniejszy Serwis lub którakolwiek z jego funkcji działają bezbłędnie i bez żadnych przerw, że wady zostaną naprawione, ani że Serwis lub serwery na których się on znajduje są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

Affidea nie gwarantuje i nie deklaruje w żaden sposób, że materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie lub na stronach należących do osób trzecich do których dostęp można uzyskać za pomocą Serwisu są prawdziwe, poprawne, aktualne czy wiarygodne, natomiast za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego lub utratę danych spowodowaną ściągnięciem rzeczonych produktów, ofert, zawartości lub materiałów odpowiada wyłącznie sam Użytkownik.

Choć niniejszy Serwis jest dostępny na całym świecie, nie wszystkie produkty oraz usługi opisywane lub wspominane w Serwisie są dostępne dla wszystkich osób lub w dowolnym miejscu. Affidea  zastrzega sobie prawo by wedle swojego uznania ograniczyć dostępność lub liczbę produktów lub usług dla niektórych osób lub obszarów. Oferty dotyczące dowolnych produktów lub usług zamieszczone na/lub poprzez niniejszy Serwis nie obowiązują tam, gdzie ich przedmiot jest zakazany przez prawo.

Proszę zwrócić uwagę, że żadne porady oraz informacje uzyskane za pomocą niniejszego Serwisu nie stanowią dodatkowej gwarancji w stosunku do tej, którą opisano w niniejszych Warunkach.

Powyższe nie ma wpływu na naszą odpowiedzialność z tytułu śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych przez nasze zaniedbanie, ani naszej odpowiedzialności z tytułu oszustwa lub podania nieprawdziwych danych, a także innych form odpowiedzialności które nie mogą zostać wyłączone lub ograniczone wedle obowiązującego prawa. Wyłączenie odpowiedzialności ma miejsce w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik wyraźnie deklaruje, że rozumie oraz wyraża zgodę, że (w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo) affidea nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie uboczne, wynikowe, specjalne, domniemane, przykładowe lub jakiekolwiek inne szkody, przykładowo utratę zysków, renomy, użyteczności, danych lub inne straty niematerialne (nawet jeżeli poinformowano nas o możliwości zaistnienia tego typu strat) wynikających z lub będących następstwem:

użytkowania lub niemożności użytkowania Serwisu lub zarejestrowania się na Wizytę;

wykorzystania zawartości lub innych materiałów dostępnych w Serwisie lub na innych stronach internetowych do których linki można znaleźć w serwisie;

kosztów uzyskania zastępczych towarów lub usług wynikające z zakupionych lub uzyskanych towarów, danych, informacji lub usług  tudzież otrzymanych wiadomości lub transakcji dokonanych za pomocą niniejszego Serwisu;

nieuprawnionego dostępu lub zmian w wiadomościach lub danych Użytkownika;

deklaracji lub działań osób trzecich w niniejszym Serwisie;

usług affidea oferowanych i/lub sprzedawanych w lub poprzez niniejszy Serwis; lub jakichkolwiek innych kwestii związanych z niniejszym Serwisem.

W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność affidea w stosunku do Użytkownika z tytułu szkód, strat lub podstaw powództwa (niezależnie od tego, czy odpowiedzialność ma charakter  kontraktowy czy deliktowy - wliczając w to między innymi zaniedbania) nie może przekroczyć kwoty zapłaconej przez Użytkownika w związku z jego Wizytą. Poprawność informacji dostępnych w Serwisie nie jest gwarantowana i nie stanowi porady biznesowej ani jakiejkolwiek innej porady o charakterze profesjonalnym, a także może ulec zmianom; w związku z powyższym, affidea nie może ponieść odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty poniesione w wyniku używania wyżej wymienionych informacji.

Niniejsze Warunki nie naruszają odpowiedzialności affidea z tytułu śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych przez nasze zaniedbanie.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

Niniejsze Warunki (łącznie z Polityką Prywatności oraz, gdzie to stosowne, ogólnymi Zasadami Korzystania z Serwisu) stanowią całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a affidea oraz regulują Wizytę Użytkownika z pomocą niniejszego Serwisu, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Użytkownikiem a affidea.

Jeżeli affidea nie będzie w stanie wyegzekwować tudzież wykonać  któregoś z praw lub postanowień zawartych w niniejszych Warunkach, nie będzie to stanowiło zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Jeżeli którekolwiek z postanowień zawarte w niniejszych Warunkach zostanie uznane przez sąd właściwy za nieważne, strony umowy ustalają, że sąd winien jest nadać moc intencjom stron, które zostały odzwierciedlone w niniejszych Warunkach, a także że pozostałe postanowienia niniejszych Warunków powinny pozostać w mocy.

Niniejsze Warunki należy interpretować zgodnie z polskim prawem. W przypadku jakichkolwiek sporów lub roszczeń wynikających z niniejszych warunków, będą one podlegać wyłącznej jurysdykcji polskich sądów.

Strefa pacjenta

Kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych grupy Affidea, wyszczególnionych na stronie www.affidea.pl/polityka-prywatności