• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Informacja o prywatności danych

 

Informacja o prywatności danych w związku z rekrutacją

 

Wprowadzenie

Affidea jest postępującą etycznie grupą podmiotów świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia.

Affidea Sp. z o.o. oraz Affidea Onkoterapia Sp. z o.o.(dalej łącznie „Affidea”) będą współadministratorami Państwa danych osobowych. Mogą się Państwo z nami skontaktować listownie na adres: Affidea, pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa lub  przez e-mail: odo@affidea.com.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z niniejszą Informacją o prywatności danych, tak aby dokładnie wiedzieli Państwo w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów procesu rekrutacji do Affidea.

 

Zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych

Affidea jest zaangażowana na rzecz przetwarzania, ochrony i poszanowania wszystkich Państwa danych osobowych, a poza tym jest zobowiązana do tego przez prawo. Pracownicy Affidea zajmujący się rekrutacją mają obowiązek zachowania danych w poufności. Państwa dane osobowe są przechowywane w bezpieczny sposób w systemach poczty elektronicznej i na serwerach Affidea. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  1. W ramach prowadzenia bieżącej rekrutacji Państwa dane osobowe – w zakresie w jakim wynika to z przepisów prawa pracy – przetwarzane są na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Affidea jako na administratorze danych. W pozostałym zakresie, Państwa dane przetwarzane są w oparciu o wyrażoną przez Państwo zgodę, którą w każdej chwili mogą Państwo wycofać.
  2. Affidea zapewnia Państwu także możliwość udzielenia zgody na dalsze przetwarzanie danych przez Affidea w związku z prowadzeniem przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres jednego roku. Celem zachowania danych przez jeden rok jest ustalenie, czy kwalifikują się Państwo do kolejnych procesów rekrutacji, jeżeli nie zaproponujemy Państwu stanowiska, o które początkowo się Państwo starali.

Taką zgodę można dowolnie wycofać w późniejszym terminie. Jeżeli wycofają Państwo swoją zgodę, Affidea usunie Państwa dane osobowe i nie będzie mieć możliwości zaproszenia Państwa do udziału w kolejnych procesach rekrutacyjnych. Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi niekorzystnymi konsekwencjami. Należy zauważyć, że Affidea zapewni Państwu takie same warunki i możliwości w bieżącym procesie rekrutacji, nawet jeśli nie wyrażą Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych przez określony powyżej okres dodatkowy.

 

Źródła danych osobowych

Jeżeli starają się Państwo o pracę na podstawie ogłoszenia opublikowanego przez Affidea, Affidea uzyska dane osobowe od Państwa lub od innych administratorów danych (takich jak dostawcy profesjonalnych baz danych lub firmy rekrutacyjne). Po otrzymaniu wniosku Affidea może uzyskać informacje ze stron w profesjonalnych mediach społecznościowych np. takich jak LinkedIn i innych źródeł w Internecie. Affidea skontaktuje się z Państwa poprzednim lub obecnym pracodawcą i współpracownikami, wyłącznie jeżeli wyrażą Państwo zgodę na taki kontakt i udostępnią dane kontaktowe.

 

Proces rekrutacji może być uruchomiony przez Affidea przez bezpośredni kontakt z Państwem. Affidea kontaktuje się z potencjalnymi kandydatami do pracy bezpośrednio, na podstawie powszechnie dostępnych informacji, informacji z platform w profesjonalnych mediach społecznościowych np. takich jak LinkedIn lub rekomendacji i poleceń.

 

Rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez Affidea

Jeżeli starają się Państwo o pracę na podstawie ogłoszenia opublikowanego przez Affidea lub przez agencję rekrutacyjną działającą w imieniu Affidea, Affidea przetwarza dane osobowe udostępnione w życiorysie i podczas rozmowy kwalifikacyjnej (w szczególności dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i historii zatrudnienia), potwierdzenia odpowiedniości na dane stanowisko oraz powszechnie dostępne dane osobowe. Jeżeli Affidea skontaktuje się z Państwa poprzednim lub obecnym pracodawcą i współpracownikami, Affidea będzie przetwarzać również dane osobowe udostępnione przez te strony. Pracownik zostanie poinformowany z wyprzedzeniem, jeżeli Affidea będzie chciała przeprowadzić weryfikację doświadczenia.

Jeżeli Affidea zainicjuje proces rekrutacji kontaktując się bezpośrednio z Państwem, do momentu wyrażenia przez Państwa zainteresowania danym stanowiskiem lub braku takiego zainteresowania, Affidea będzie przetwarzać wyłącznie powszechnie dostępne dane, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.

Jeżeli wyrażą Państwo zainteresowanie danym stanowiskiem, Affidea będzie przetwarzać takie dane, jakie byłyby przetwarzane, gdyby wniosek o pracę został złożony bezpośrednio. Jeżeli nie wyrażą Państwo zainteresowania danym stanowiskiem, Państwa dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Affidea przetwarza dane osobowe wyłącznie do celów procesu rekrutacji. Podczas rekrutacji Affidea będzie przetwarzać Państwa dane osobowe do celów weryfikacji i oceny Państwa umiejętności i doświadczenia. Affidea będzie organizować i przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne, dokonywać weryfikacji doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, uzyskiwać referencje od Państwa poprzednich pracodawców i współpracowników.

Jeżeli rekrutacja będzie udana i Affidea zaproponuje Państwu pracę, w związku z zatrudnieniem przedstawiona zostanie nowa informacja o prywatności danych. Nowa informacja o prywatności danych będzie zawierać odpowiednie informacje i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych przez Affidea w okresie zatrudnienia.

 

Strony, którym Affidea udostępnia Państwa dane osobowe

Affidea udostępnia Państwa dane osobowe dotyczące stanowiska, o które starają się Państwo (obejmujące tytuł i wymagane umiejętności oraz doświadczenie), wskazanym przez Państwa osobom zapewniającym referencje. W razie niektórych stanowisk Państwa dane dotyczące kariery będą udostępniane innym spółkom z Grupy Affidea w procesie rekrutacji, jeżeli będzie to niezbędne do celów oceny Państwa kwalifikacji. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, gdyby chcieli Państwo uzyskać dodatkowe informacje w tym zakresie. Jeżeli przyjmą Państwo ofertę Affidea na stanowisko, Affidea udostępni Państwa dane osobowe właściwemu organowi skarbowemu i zakładowi ubezpieczeń społecznych, aby umożliwić Państwu rozpoczęcie nowej pracy.

 

Państwa prawa do ochrony danych

Zgodnie z przepisami prawnymi o ochronie danych przysługują Państwu następujące prawa:

1) Prawo do wymagania dostępu do danych osobowych. Oznacza to, że mają Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, że Państwa dane są przetwarzane i że mają Państwo dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Affidea, a także innych informacji uzupełniających.

2) Prawo do wymagania sprostowania danych osobowych. Oznacza to, że mają Państwo prawo do wymagania skorygowania swoich danych osobowych lub ich uzupełnienia, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne.

3) Prawo do wymagania usunięcia danych osobowych. Oznacza to, że mają Państwo prawo do wymagania usunięcia swoich danych osobowych w określonych okolicznościach, jeżeli brak podstaw prawnych dalszego przetwarzania.

4) Prawo do wymagania ograniczenia przetwarzania przez Affidea. Oznacza to, że mają Państwo prawo do wymagania „zablokowania” przetwarzania swoich danych osobowych. Tego rodzaju uzasadnione wymaganie będzie oznaczać, że Affidea będzie mogła przechowywać Państwa dane, ale nie będziemy mogła ich dalej przetwarzać.

5) Prawo do przenoszenia danych. Prawo to umożliwia Państwu uzyskanie i ponowne wykorzystanie swoich danych osobowych do własnych celów w związku z różnymi usługami. Mają Państwo prawo do łatwego przeniesienia, skopiowania lub przekazania danych osobowych w bezpieczny sposób, bez zakłócania przydatności.

6) Prawo dostępu do uzgodnień między współadministratorami. Prawo to umożliwia Państwu zapoznanie się z zasadniczą treścią naszych uzgodnień dotyczących wypełniania przez nas obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Jeżeli będą Państwo chcieli skorzystać ze swoich praw lub w celu uzyskania dodatkowych informacji o swoich prawach wymienionych powyżej, proszę skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych (zobacz dane kontaktowe poniżej). W razie zastrzeżeń dotyczących sposobu przetwarzania Państwa danych przez Affidea, mają Państwo prawo do niesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jednak zachęcamy Państwa do wcześniejszego omówienia wszelkich problemów wewnętrznie.

 

Pytania

W razie pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (e-mail: iod@affidea.com, adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, Affidea, pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa) lub poprosić osobę prowadzącą rekrutację o dodatkowe informacje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strefa pacjenta