• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Chłoniak z komórek B

Chłoniak z komórek B

 

Badanie PET-CT

Pacjent:                      l. 42

Rozpoznanie:              Chłoniak z komórek B.

Cel badania:               Ocena skuteczności chemioterapii. Chory kwalifikowany do autologicznego przeszczepu szpiku.

Wynik

Akwizycję przeprowadzono po 60 minutach od podania 18F-FDG.

Glikemia przy podaniu radioznacznika wynosiła  106 mg/dl.

Wykonano badanie całego ciała. 

W badaniu PET:

Liczne ogniska wzmożonej utylizacji glukozy (SUVmax 13) w kręgosłupie, żebrach, obręczy i kościach długich kończyn górnych.

Ognisko wzmożonego metabolizmu glukozy (SUVmax 3,5 ) brzusznie od kręgu Th6, w lokalizacji odpowiadającej węzłom chłonnym tylnego śródpiersia.

Jama brzuszna i miednica:

Ogniska wzmożonej utylizacji glukozy na wysokości górnej krawędzi trzonu kręgu L3 oraz na wysokości kręgu L4, (SUVmax odpowiednio 5,5 i 6,6) w lokalizacji odpowiadającej węzłom chłonnym okołoaortalnym.

Obszar wzmożonego metabolizmu glukozy (SUVmax 12,5) przyśrodkowo od prawego mięśnia biodrowo-lędźwiowego, na wysokości kręgu L5, w lokalizacji mogącej odpowiadać węzłom chłonnym.

Liczne ogniska wzmożonej utylizacji glukozy w jamach szpikowych wszystkich struktur kostnych jamy brzusznej i miednicy oraz w kościach długich kończyn dolnych na odcinkach uwidocznionych w badaniu.

Wnioski:

Obraz PET najpewniej odpowiada rozsianemu, aktywnemu procesowi rozrostowemu w szpiku kostnym oraz w węzłach chłonnych tylnego śródpiersia, okołoaortalnych i trzewnych.

Wskazane badanie kontrolne po 4 cyklach chemioterapii celem wczesnej oceny skuteczności prowadzonego leczenia.

 

Strefa pacjenta