• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

PET-CT w neurologii

 

PET-CT w neurologii

Obecnie najczęściej w badaniach mózgu wykorzystuje się FDG, aby zmierzyć współczynnik metabolizmu glukozy (Cerebral Metabolic Rate for Glukose - CMRGlc) oraz wodę znakowaną tlenem, aby dokładnie obliczyć regionalny mózgowy przepływ krwi (Regional Cerebral Blood Flow - RCBF).

Parametry te znajdują zastosowanie w badaniu wielu schorzeń o podłożu neurologicznym.

Diagnostyka
Jednym z najważniejszych zastosowań PET w neurologii jest różnicowanie demencji. Zastosowanie tomografii pozytonowej pozwala np. wykryć ogólne upośledzenie CMRGcl ze szczególnie nasilonymi zmianami w płatach ciemieniowych i skroniowych. Obraz taki, zwłaszcza u osób poniżej 65 roku życia pozwala z dużą pewnością rozpoznać chorobę Alzheimera na około 13 miesięcy przed spełnieniem kryteriów NINCDS-ADRDA. Oczywiście nie jest to obraz patognomoniczny. W różnicowaniu pomocne jest wyliczanie współczynnika mesocortex/neocortex, obserwacja intensywności metabolizmu glukozy w obszarach sensomotorycznych, kory wzrokowej, pnia mózgu i móżdżku.

Obiecującym polem zastosowania PET w chorobie Alzheimera jest selekcja pacjentów do odpowiedniej farmakoterapii oraz monitorowanie efektów leczenia. Według niektórych autorów, PET jest najczulszym narzędziem różnicującym otępienie pochodzenia naczyniowego (np. multiinfarct dementia) od innych jego rodzajów.

Pierwotna postępująca afazja - w obrazie PET widzimy obniżoną aktywność metaboliczną w płatach ciemieniowych i skroniowych po lewej stronie, przy normalnym obrazie prawej półkuli.

Choroba Parkinsona - obraz PET zwykle charakteryzuje się wzmożonym metabolizmem glukozy w jądrach podstawy położonych po przeciwnej stronie w stosunku do strony po której występują objawy. W przypadkach z towarzyszącym otępieniem trudno jest na podstawie samego obrazu FDG-PET zróżnicować chorobę Parkinsona z chorobą Alzheimera. W badaniach z wykorzystaniem znakowanej dopaminy (FDOPA) uwidoczniono znacznie obniżone gromadzenie radioznacznika w istocie czarnej i prążkowiu. Znacznik ten jest także wykorzystywany do monitorowania efektów terapii.

Strefa pacjenta