• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

MR i TK serca

 

Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze,

W placówkach affidea wykonujemy rutynowo badania z zakresu nieinwazyjnej diagnostyki serca obejmujące: tomografię komputerową, rezonans magnetyczny oraz PET serca. Jest to w chwili obecnej pełne spektrum nowoczesnej nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej. Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem diagnostycznym oraz przeszkolonym personelem medycznym z wieloletnim doświadczeniem w zakresie nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej.

undefined

 

Dzięki tomografii komputerowej znacząca grupa pacjentów może uniknąć diagnostycznych koronarografii, a u wielu jesteśmy w stanie potwierdzić nie tylko chorobę wieńcową, ale również wiele innych patologii możliwych do uwidocznienia podczas jednego badania serca metoda TK. Częstą przyczyną kierowania pacjentów do pracowni TK jest niecharakterystyczny ból w klatce piersiowej. W tej grupie chorych możemy nie tylko potwierdzić/wykluczyć chorobę wieńcową, ale również zdiagnozować inne przyczyny bólu takie jak: przepuklina wślizgowa rozworu przełykowego przepony, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, zmiany pozapalne w miąższu płucnym z bliznami opłucnowymi, rozedmę płuc lub patologie śródpiersia. Innym częstym powodem kierowania pacjentów do naszych placówek jest różnicowanie zatorowości płucnej, choroby wieńcowej oraz patologii aorty u osób z niejednoznacznym obrazem klinicznym.

Rezonans magnetyczny pozwoli Państwu ocenić morfologie mięśnia sercowego. Najczęściej stosowany jest w diagnostyce stanów zapalnych, zmian zejściowych pozapalnych, ocenie guzów, skrzeplin oraz żywotności mięśnia sercowego u osób planowanych do ewentualnej rewaskularyzacji.  PET serca stosowany jest w pojedynczych trudnych diagnostycznie przypadkach, dotyczących patologii mięśnia sercowego o podłożu zarówno niedokrwiennych, jak i zapalnym czy nowotworowym.

 

Wskazania do wykonania rezonansu magnetycznego serca

Wskazania do wykonania badań serca w rezonansie magnetycznym według obecnie obowiązujących wytycznych:

1. Niewydolność serca - ocena morfologii komór oraz czynności serca, ustalenie przyczyny zaburzeń kurczliwości.

2. Choroba niedokrwienna serca - wykonanie perfuzji w obciążeniu, czynności lewej komory oraz fazy opóźnionego wzmocnienia pozwala na ocene lokalizacji zmian u pacjentów: z chorobą głównych naczyń, oceny obszarów niedokrwienia u osób niezdolnych do wykonania próby wysiłkowej.

3. Ocena zmian po zawale mięśnia sercowego - ich lokalizacji i rozmiarów martwicy.

4. Kardiomiopatie - ocena etiologii.

5. Wady zastawkowe - ocena stopnia zaawansowania stenozy, niedomykalności, fali zwrotnej, zmian około zastawkowych, przyzastawkowych infekcji lub wokół protez.

6. Zmiany ogniskowe w sercu - ocena procesów rozrostowych w przylegających do serca struktur i sercu oraz skrzeplin.

7. Choroby osierdzia. 

  

Wskazania do wykonania tomografii komputerowej serca

Wskazania do wykonania badań serca w tomografii według obecnie obowiązujących wytycznych:

1. Potwierdzenie/wykluczenie choroby wieńcowej u pacjentów:

·  z niejednoznacznym lub niediagnostycznym wynikiem testów obciążeniowych (EKG,SPECT,ECHO),

·  z grupy średniego ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej,

·  u których nie można wykonać diagnostycznej próby wysiłkowej EKG

2. Potwierdzenie/wykluczenie choroby wieńcowej we wstępnej ocenie, u pacjentów z ostrym bólem w klatce piersiowej i o średnim ryzyku wystąpienia choroby wieńcowej, przy prawidłowym stężeniu markerów martwicy mięśnia sercowego i prawidłowym zapisie EKG.

3. Potwierdzenie/wykluczenie choroby wieńcowej u pacjentów z podejrzeniem anomalii tętnic wieńcowych.

4. Ocena morfologii i funkcji serca u osób z wrodzonymi wadami serca z podejrzeniem anomalii naczyń wieńcowych, wielkich naczyń oraz jam serca i zastawek.

5. Ocena morfologii i funkcji serca u osób z niedawno stwierdzoną niewydolnością serca
w celu określenia jej etiologii.

6. Ocena morfologii struktur wewnątrz- i zewnątrzsercowych:

·  diagnostyka nowotworów i skrzeplin zewnątrzsercowych, zwłaszcza u pacjentów
z niejednoznacznym obrazem w TTE lub CMR,

·  ocena przestrzeni okołosercowej pod kątem zmian naciekowych, zapalenia osierdzia, powikłań po zabiegach kardiochirurgicznych.

7. Pacjenci, u których wykonanie badania MR, TTE, TEE jest technicznie trudne
lub niewykonalne, a u których należy:

·  ocenić anatomię żył płucnych przed zabiegami ablacji RF migotania przedsionków,

·  zobrazować żyły serca przed implantacją dwukomorowych rozruszników,

·  obrazować tętnice wieńcowe i klatkę piersiową (m.in. tętnice piersiowe wewnętrzne), jako planowanie rewaskularyzacyjnych zabiegów kardiochirurgicznych.

8. Obrazowanie aorty i naczyń płucnych, jako element:

·  diagnostyki tętniaków i rozwarstwień ściany aorty piersiowej,

·  diagnostyki zatorowości płucnej.

 

Strefa pacjenta