Zarząd spółki Affidea Onkoterapia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Affidea Onkoterapia”) uprzejmie informuje, iż w dniu 31 lipca 2017 roku nastąpiło połączenie spółki Affidea Onkoterapia, jako spółki przejmującej, ze spółką Affidea Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Affidea Inwestycje”), jako spółka przejmowaną.

Połączenia dokonano w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, tj.  poprzez przejęcie całego majątku spółki Affidea Inwestycje przez spółkę Affidea Onkoterapia. W konsekwencji, stosownie do art. 494 Kodeksu spółek handlowych, we wszystkie  prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących lub związanych z prowadzoną przez Affidea Inwestycje działalnością, z mocy prawa wstąpiła Affidea Onkoterapia.